Promocje
Gardena sekator do gałęzi EnergyCut 750A
Gardena sekator do gałęzi EnergyCut 750A
324,00 zł 275,00 zł
szt.
Gardena hydrofor Premium 6000/6E inox LCD
Gardena hydrofor Premium 6000/6E inox LCD
2 116,00 zł 1 979,00 zł
szt.
Gardena hydrofor Comfort 5000/5E LCD
Gardena hydrofor Comfort 5000/5E LCD
1 740,00 zł 1 555,00 zł
szt.
Gardena sekator do gałęzi EnergyCut 600B
Gardena sekator do gałęzi EnergyCut 600B
268,00 zł 259,00 zł
szt.
Gardena Rękawice ogrodnicze rozmiar XS
Gardena Rękawice ogrodnicze rozmiar XS
39,00 zł 25,00 zł
szt.
Gardena zraszacz bijakowy na szpilce
Gardena zraszacz bijakowy na szpilce
141,00 zł 119,00 zł
szt.
Gardena sekator teleskopowy do gałęzi TeleCut 650-900B
Gardena sekator teleskopowy do gałęzi TeleCut 650-900B
306,00 zł 270,00 zł
szt.
Gardena pompa głębinowa 6000/5 inox automatic
Gardena pompa głębinowa 6000/5 inox automatic
2 774,00 zł 2 539,00 zł
szt.
Gardena wąż ogrodowy Classic 3/4 cala 50m
Gardena wąż ogrodowy Classic 3/4 cala 50m
465,00 zł 399,00 zł
szt.
Weber Grill Pulse 2000 Stand Czarny
Weber Grill Pulse 2000 Stand Czarny
5 299,00 zł 4 799,00 zł
szt.
Stihl pilarka spalinowa MS 311
Stihl pilarka spalinowa MS 311
2 999,00 zł 2 859,00 zł
szt.
GARDENA sekator do gałęzi SmartCut Comfort kowadłowy
GARDENA sekator do gałęzi SmartCut Comfort kowadłowy
414,00 zł 349,00 zł
szt.
Gardena wózek CleverRoll S z wężem - zestaw
Gardena wózek CleverRoll S z wężem - zestaw
282,00 zł 239,00 zł
szt.
Gardena comfort pompa do deszczówki 4700/2 inox
Gardena comfort pompa do deszczówki 4700/2 inox
517,00 zł 439,00 zł
szt.
Gardena kosiarka elektryczna PowerMax 1200/32 do 300 m2
Gardena kosiarka elektryczna PowerMax 1200/32 do 300 m2
540,00 zł 509,00 zł
szt.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Nawadnianie ogrodu

Coca Cola

Autoryzacje

Weber grill - Partner Premium Plus Makita - Autoryzowany Dealer i Serwis Stihl Autoryzowany Dealer i Serwis Gardena - Autoryzowany Partner

Autoryzacje

FB treść

Montaż robota gratis

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
’’
Koś wygodnie z Gardena’’

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ’’Koś wygodnie z Gardena’’ zwanej w dalszej części regulaminu „Akcją Promocyjną”.

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma Zencom Alicja Lubecka 80-209 Chwaszczyno Oliwska 80.

 

 1. Akcja Promocyjna ma na celu popularyzację robotów koszących, których modele zostały wskazane w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Akcja Promocyjna dedykowana jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych (które ukończyły 18 lat) kupujących u Organizatora produkty objęte akcją promocyjną jako konsumenci w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy Kodeks cywilny (Uczestnicy).

 

 1. W Akcji Promocyjnej objętej niniejszym regulaminem nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób i podmiotów.

 

§ 2

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Akcja Promocyjna obejmuje wskazane w § 2 ust. 3 modele robotów koszących zakupionych przez Uczestników u Organizatora w okresie od 01.10.2021 r. do 30.10.2021 r.

 

 1. Akcja Promocyjna obejmuje roboty koszące GARDENA (produkty), których modele zostały wymienione w poniższej tabeli:

L.P.

Nr Gardena

Nazwa modelu

1.

15002-32

Robot koszący Sileno city 500

2.

15004-32

Robot koszący Sileno city 400

3.

15101-32

Robot koszący Sileno life 750

4.

15102-32

Robot koszący Sileno life 1000

5.

15103-32

Robot koszący Sileno life 1250

6.

04055-72

Robot koszący R160 Li Sileno+

7.

04050-72

Robot koszący SILENO+ 2000

8.

19066-32

smart robot koszący Sileno city 500 - zestaw

9.

19069-32

smart robot koszący Sileno city 250

10.

19113-32

smart robot koszący Sileno life 750 - zestaw

11.

19114-32

smart robot koszący Sileno life 1000 - zestaw

12.

19115-32

smart robot koszący Sileno life 1250 - zestaw

13.

19065-72

smart robot koszący SILENO+ 2000

 

 1. W okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia instalacji zakupionego przez Uczestnika produktu w ramach ceny, którą Uczestnik zapłacił za produkt, na warunkach przedstawionych poniżej:

 1. produkt został nabyty u Organizatora w czasie trwania Akcji Promocyjnej przez Uczestnika (dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury musi być wystawiony na osobę fizyczną);

 

 1. instalacja produktu odbywa się w formie naziemnej z użyciem elementów znajdujących się w opakowaniu robota koszącego;

 2. instalacja produktu odbywa się bez ingerencji w strukturę i układ ogrodu (np. konieczność położenia przewodu pod kostką brukową);

 3. instalacja produktu odbywa się w terminie do 21 dni od daty zakupu (chyba, że Uczestnik wymaga terminu późniejszego);

 4. w przypadku, w którym Uczestnik zrezygnuje z pierwotnie ustalonego terminu, kolejny termin montażu powinien zostać ustalony w okresie do 21 dni od rezygnacji z terminu pierwotnego;

 5. miejsce instalacji produktu znajduje się w strefie do 25 km od punktu, w którym produkt został kupiony lub punktu zarejestrowania działalności gospodarczej Organizatora (dotyczy sklepu internetowego);

 6. dopłata za dojazd do Uczestnika powyżej strefy 25 km jest przedmiotem odrębnej umowy zawartej wyłącznie pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem, jednakże Organizator zobowiązuje się do oferowania opłaty ryczałtowej nie wyższej niż 2,00 zł brutto za 1 km;

 7. dopłata do montażu, który wymaga użycia większej aniżeli dostarczona z produktem ilości akcesoriów montażowych (przewód, spinki, szpilki etc.) jest przedmiotem odrębnej umowy zawartej wyłącznie pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem;

 8. możliwość wykonania instalacji podziemnej oraz związane z tym dodatkowe koszty, są przedmiotem odrębnej umowy zawartej wyłącznie pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem;

 9. koszt wszelkich prac związanych z ingerencją w układ/strukturę ogrodu (np. konieczność położenia przewodu pod kostką brukową) jest przedmiotem odrębnej umowy zawartej wyłącznie pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem;

 10. po zakończeniu montażu instalator wykona zdjęcia przedstawiające: numer seryjny z wyświetlacza oraz pracującego robota w szerokim kadrze z widoczną architekturą ogrodu. Zdjęcia zostaną przekazane do firmy Husqvarna Polska sp. z o.o. jako dowód instalacji robota. Zdjęcia nie będą publikowane ani udostępniane osobom trzecim.

 

§ 3

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2, na adres poczty elektronicznej biuro@ogrodniczezakupy.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 728 880 725 .

 

 1. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania reklamacji Organizator zaleca aby reklamacja zawierała imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis kwestionowanego przez Uczestnika zachowania Organizatora lub sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej a także treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania. We wskazanym wyżej terminie Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 4

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 

 1. zawarcia i realizacji umowy zakupu produktu u Organizatora, w tym przeprowadzenia przez Organizatora instalacji produktu w ramach Akcji Promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

 1. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze wynikających z przepisów obowiązującego prawa, m.in. prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

 1. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży, w tym wykonania obowiązków wynikających z rękojmi za wady produktów (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

 

 1. rozpatrywania reklamacji związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

 

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest przechowywanie danych osobowych w celach archiwalnych i dowodowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO), na potrzeby zabezpieczenia informacji, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami związanymi z Akcją Promocyjną.

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych - w zależności od tego, który z ww. okresów trwa dłużej.

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora, banki – w celu dokonania rozliczeń, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności przesłania do Uczestnika korespondencji pocztowej.

 3. Na podstawie przepisów RODO Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 4. W zakresie, w jakim Organizator przetwarza dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale wymagane, aby dokonać zakupu produktu i wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa.

 7. Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2021 .

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl